Committee Members


Chair Yu-Shi Tian


@Yu-Shi Tian

Vice Chair
Zhihao LiVice Chair
Linyu WangExecutive director
Da ShiSecretariat
Yanran WuSecretariat
Yi ZhouFinancial Director
Gaohua AoCashier
Li SunExternal Contact
Jinyu ShanGroups


Clinical Medicine Group

Editor in Charge: @Bin Zhou, Li Sun

Basic Medicine Group

Editor in Charge: @Cao Azuma, @Shuhei Hayashi

Social Medicine Group

Editor in Charge: @Yuquan Lu, Zheren Cui

Pharmaceutical Group

Editor in Charge: @Ming Gao, @Tsuyoshi Dai

Nursing Group

Editor in Charge: @Xiaoyu Wu, Xiaochun Zhang