About

LSACJ is short for Life Science Association of Chinese in Japan and it is established in 1995.

Mile Stones

1995 Apr. Fundation of Kansai Molecular Biology Society of Chinese Forgein Students
1997 Aug. Changing the name to Life Science Association of Chinese in Kansai
2005 Apr. Changing the name to Life Science Association of Chinese in Japan
2005 Apr. Overseas Chinese Association in Western Japan joint us
2005 Apr.    Planning to create offices in China
2010 Oct.   Opening offices in China
2016          Changing to new

Chairmen

1995 ~ 1996   Jun Sheng, PhD
1996 ~ 1997   Zhihua Zou, PhD.
1997 ~ 1998   Kai Chen, PhD.
1998 ~ 1999   Wei Shi, PhD.
1999 ~ 2000   Ping Zou, PhD.
2000 ~ 2002   Gang Huang, PhD.
2002 ~ 2004   Yi Dai, PhD.
2004 ~ 2005   Guolong Zhang, PhD.
2005 ~ 2006   Lei Shi, PhD.
2006 ~ 2007   Cho Azuma, PhD.
2007 ~ 2008   Jitian Zhang, PhD.
2008 ~ 2008   Xin Zhao, PhD.
2008 ~ 2016   YuQuan Lu, PhD.
2016 ~ 2018   Tao Yu, PhD.
2018 ~ 2020   Yushi Tian, PhD.
2020 ~ 2022   Li Sun, PhD.