Committee Members


President Li Sun


Vice Presid. in Charge
Biao MaVice President
Da ShiVice President
Xiaorui CaiVice President
Jiuyang ChangExecutive Director
Da ShiSecretariat
Yi ZhouSecretariat
Jinlian ChenSecretariat
Jianxin ZhaoSecretariat
Yuying LiuSecretariat
Yanran WuIT Director
Xiangji JiangIT Vice Director
Zixuan WangFinancial Director
Xiaorui CaiExternal Contact
Ning LiPublic Relation
Jiuyang Chang