Committee Members


President Biao Ma


Vice Presid. in Charge
Ohtan WangVice President
Xiangji JiangVice President
Yi ZhouSecretariat
Yi ZhouSecretariat
Lu ChenIT Director
Xiangji JiangIT Director
Zixuan WangFinancial Director
Xiaochun ZhangFinancial Director
Duligengaowa WuergezhenExternal Contact
Ning LiPublic Relation
Yidan Zhu